GDZIE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 

 • DOPŁATY DO KREDYTÓW NA DOMY ENERGOOSZCZĘDNE

logo

Celem programu NFOŚiGW jest oszczędność energii i ograniczenie emisji CO2 poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.

 

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby:

 • dysponujące pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny,
 • dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość, albo własności lokalu mieszkalnego.

 

Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup domu lub zakup mieszkania. Koszty kwalifikowane mogą objąć między innymi zakup i montaż instalacji ogrzewania (w tym pompy ciepła), materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, a także stolarki okiennej i drzwiowej. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Ważne jest też to, że zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić w terminie do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu.

 

Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do 31.12.2022r.

Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci:

 • Obniżenia kosztów eksploatacji (rachunków)

 • Obniżenia kosztów kredytu

 • Wzrostu wartości budynku

 • Premii za standard energetyczny

 • Pozytywnej oceny jakości projektu.

 

Wysokość dofinansowania, będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW, oraz od spełnienia innych warunków, w tym dotyczących sprawności instalacji grzewczej i przygotowania wody użytkowej.

 

Wymagania techniczne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40

Szczegółowe wymagania techniczne dla budynku jednorodzinnego w standardzie NF15 i NF40 zamieszczone są na stronie internetowej Programu.

Standard NF40 – EUco* ≤ 40 kWh/(m2*rok) – budynek mieszkalny niskoenergetyczny
Standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – budynek mieszkalny pasywny

*EUco – energia użytkowa potrzebna do ogrzewania i wentylacji.

 

Terminy i sposób składania wniosków:

 1. Nabór wniosków o dotacje NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW.

 2. Banki zostaną wyłonione zgodnie z procedurą opisana w załączniku nr 1 do programu.

 3. Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW, publikowany będzie na stronie internetowej NFOSiGW

 

 • SAMORZĄD GMINNY I POWIATOWY

Nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska z 21 grudnia 2010r. umożliwiła m.in. osobom fizycznym otrzymywanie dotacji na pompy ciepła z budżetu gminy lub powiatu.

W ustawie nie określono trybu udzielania dotacji ani sposobu jej rozliczania, dlatego poszczególne samorządy ustalają je we własnym zakresie.

Dotacje do 50% na pompę ciepła i wykonanie dolnego źródła udziela np. Miasto Stołeczne Warszawa. Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji związanych z ochroną powietrza oraz wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej określone są w załączniku nr 2 do uchwały nr XVII/365/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.06.2011 roku. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w terminie do 31 maja roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji.

W tej chwili kilkanaście samorządów w Polsce prowadzi podobne programy. Zachęcamy do dowiadywania się w gminach i powiatach czy na Państwa terenie jest możliwość tego typu dotacji.

 

 • WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dofinansowanie można otrzymać w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), które wspierają projekty proekologiczne zgodnie z kryteriami i priorytetami przyjętymi w danym województwie.

 

 • Dotacje dla Mazowsza z WFOŚiGW

 mapa_mazowieckie

W województwie mazowieckim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił Kalendarium naboru wniosków na 2013 rok.

W pozycji 14 jest program pod nazwą „Zakup i montaż pomp ciepła” w formie pożyczki. Więcej informacji na ten temat ma się ukazać w późniejszym czasie.

Inną możliwością w województwie mazowieckim we współpracy z WFOŚiGW jest dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła, odwierty wraz z projektem oraz wykonanie ogrzewania podłogowego. Beneficjenci mogą uzyskać dotacje jako częściową dopłatę do oprocentowania kredytu bankowego w wysokości nie wyższej niż 4% wartości kredytu lub częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w wysokości do 30% kwoty.

 

 • Dotacje w Łódzkim z WFOŚiGW

mapa_lodz

W województwie łódzkim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi Program Priorytetowy nr 3 dotyczący ograniczenia niskiej emisji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pula środków na realizację Programu wynosi 8 400 000 zł na lata 2013-2015. Nabór Wniosków w roku 2013 trwa tylko do 30 września. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż pompy ciepła wraz z dolnym źródłem oraz pracami przyłączeniowymi w pomieszczeniu grzewczym. Dofinansowanie wynosi do 40% inwestycji i wypłacane jest w formie dopłaty do kredytu zaciągniętego w bankach współpracujących z WFOŚ. Fundusz spłaca 40% zadłużenia z tytuły kredytu otrzymanego na ten cel – resztę można spłacić od razu lub spłacać dalej kredyt.

 

 • ZIELONY KREDYT

Można też starać się o tzw. zielone kredyty o bardzo niskiej marży na prywatne, zielone inwestycje. Oferują je banki WBK, BGŻ czy BOŚ.

 

 • FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW (FTiR)

19 marca 2009 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która umożliwia inwestorom ubieganie się o tzw. „premię termomodernizacyjną”. Beneficjentami mogą być m.in. osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalne, np. domy jednorodzinne. Wysokość premii to 20% wykorzystanego kredytu. Ustala się ją na podstawie audytu energetycznego. Kwota nie może jednak przekroczyć 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii. O premię można się ubiegać w Banku Gospodarki Krajowej oraz w Banku Ochrony Środowisk.